www.inka.gr  
Αρχική Σελίδα | Καταναλωτής και Ε.Ε. | Περιβάλλον | Υγεία | Παιδεία | Τρόφιμα | Νομική Προστασία  

  
 Επιλογές
Αίτηση Εγγραφής
Τι είναι το ΙΝΚΑ
Καταναλωτικό Κίνημα
Θεσμικό Πλαίσιο
Δημ. Υπηρεσίες - Κοινή Ωφέλεια
Επικοινωνία
Συμβουλές
Υποβολή Καταγγελίας
'Ερευνες
Ευρωπαϊκό Συνέδριο
Χρηματοοικονομικά Θέματα

Ελληνικά  

English

Απαντήσεις του προέδρου του ΙΝΚΑ Μακεδονίας
Κωνσταντίνου Δρούτσα,
για τη διεθνή έκδοση του προγράμματος
«Η Ευρώπη διευρύνεται»

 

Α. Η «σωματοποίηση» των καταναλωτών

Ερ. Ποια θεωρείται πως είναι η αξία των καταναλωτικών οργανώσεων και του καταναλωτικού κινήματος γενικότερα στα παλαιότερα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια στα δέκα νέα μέλη – κράτη;

Απ. Σημαντικές, χαρακτηρίζονται οι «κατακτήσεις» του καταναλωτικού κινήματος, στον μισό αιώνα διαδρομής του, στις 15 χώρες κράτη – μέλη της Ε.Ε. Το όφελος των καταναλωτών, σε μία δυναμική διεκδίκηση περίπου πενήντα χρόνων, ξεπερνάει τα θεσμικά όρια. Οι δέκα νέες χώρες εκτός από την Κύπρο και την Μάλτα, σημείωσαν σημαντική καθυστέρηση και αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. Για τους λόγους αυτούς, θεωρώ πως χρειάζονται την βοήθεια των υπολοίπων ώστε να «μπολιαστούν» στις κοινωνίες των χωρών τους .


Ερ. Θεωρείτε ότι στις νεοενταχθείσες δέκα χώρες στην Ευρωπαϊκής Ένωση, υπάρχουν «Ενώσεις Προστασίας Καταναλωτών», με ικανοποιητική δύναμη και κινητοποίηση ώστε να μπορούν να υπερασπίζονται το ίδιο αποτελεσματικά τα δικαιώματα των καταναλωτών, όπως και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Απ. Στις χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ θεωρώ πως είναι παράλογο –όσο παρατραβηγμένο και ακούγεται αυτό- η αναζήτηση καταναλωτικών οργανώσεων. Ειδικά όταν μιλάμε για οργανώσεις μαζικής συμμετοχής και κινηματικού χαρακτήρα, με στόχο την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Σε πρώτο στάδιο, λοιπόν, οι χώρες αυτές θα περιοριστούν στην κατ΄αρχήν ενημέρωση και πληροφόρηση των καταναλωτών.


Ερ. Πως μπορεί να επηρεάσει η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το καταναλωτικό κίνημα και τις Ενώσεις Καταναλωτών στα ήδη παλαιότερα κράτη- μέλη;

Απ. Η διεύρυνση ανοίγει νέες προοπτικές στο καταναλωτικό κίνημα. Επεκτείνεται ο χώρος δράσης του σε νέα γεωγραφικά όρια αγοράς. Μία «αγορά» αυξημένη κατά μέγεθος με καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες.


Ερ. Θα έπρεπε να ενημερωθούν και να συμπράξουν οι οργανώσεις καταναλωτών τόσο στα παλαιότερα όσο και στα νέα κράτη – μέλη, για την αναγκαιότητα μιας κοινής υπερεθνικής συνεργασίας και κινητοποίησης; Στο πλαίσιο, μιας διευρυμένης Ε.Ε. με κοινή διεύθυνση και στοχοθεσία;

Απ. Το καταναλωτικό κίνημα ως κομμάτι της «Κοινωνίας των Πολιτών» πρέπει να έχει ως στόχο την δημιουργία θεσμών. Θεσμοί ικανοί να επιτρέψουν την δημιουργία οργανισμών υπερεθνικών που θα μπορούν να φτάσουν μέχρι και στην παγκόσμια εκπροσώπηση για την επίλυση προβλημάτων.


Ερ. Οι νέες προκλήσεις της διευρυμένης Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, συνιστούν μία σύμβαση –ένα πλαίσιο, που να υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Συμβούλων. Θεωρείται ότι μία αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στην Ε.Ο.Σ., θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ισχύος των καταναλωτικών οργανώσεων στην Ευρώπη;

Απ. Είναι αυτονόητο να αναμένεται η αύξηση ισχύος του καταναλωτικού κινήματος από την διευρυμένη συμμετοχή οργανώσεων. Ωστόσο καίριοι παράγοντες από τους οποίους θα εξαρτηθούν πολλά, είναι ο χαρακτήρα και η πολιτική αντίληψη των νέων οργανώσεων, γύρω από το ρόλο που θέλουν να διαδραματίσουν και για τις διεκδικήσεις που θα στοχεύσουν.


Ερ. Στην επικοινωνία της Κομισιόν αναφορικά με τη «στρατηγική σε πολιτικά θέματα με καταναλωτές 2002-2006» εκτίθεται η άποψη ότι «η δραστηριότητα των καταναλωτών είναι επίσης θέμα μείζονος σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη σε κοινωνικά, περιβαλλοντολογικά και οικονομικά θέματα». Με ποιον τρόπο, μπορούν να ενωθούν οι Ενώσεις Καταναλωτών σε μία μορφή κοινωνικού κινήματος πολιτών τόσο διευρυμένου, όπως αυτή που προτείνει η Κομισιόν;

Απ. «Πιστεύω» μας είναι πως το κοινωνικό κίνημα, από τη φύση του, αποτελεί κίνημα των ενεργών καταναλωτών. Αναφέρομαι σε όλους όσοι, πριν «καταναλώσουν» κρίνουν αν είναι αναγκαία η αγορά ενός προϊόντος ή μιας Υπηρεσίας. Ακόμα, οι «ενσυνείδητοι» καταναλωτές είναι σε θέση να κρίνουν αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ικανοποιούν μία σειρά ιδιαιτεροτήτων, όπως είναι η ευχαρίστησή τους. Οι ιδιαιτερότητες και οι διαφορετικότητες του κινήματος, είναι το θετικό στοιχείο. Εκείνο που χρειάζεται για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα είναι ένα κοινό «Βήμα», ένα φόρουμ τύπου ΟΗΕ για λήψη κοινών γενικών αποφάσεων.


Ερ. Μπορεί να υπάρξει μία κοινή στρατηγική για τις Ενώσεις Καταναλωτών στην «Νέα Ευρώπη» μετά τη διεύρυνση σε συνεργασία και με άλλα κοινωνικά κινήματα;
Απ. Όσο οι καταναλωτικές οργανώσεις θα περιορίζουν την δράση τους σε ρυθμιστικές διεκδικήσεις της υπάρχουσας πολιτικής της Ε.Ε δεν θα είναι δυνατόν να ανατραπούν καταστάσεις που ζουν στην καθημερινότητά τους οι ευρωπαίοι πολίτες. Αυτές αφορούν στη συνεχιζόμενη ακρίβεια, ανεργία, κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων , αύξηση του πληθυσμού που ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας κ.α. Απαιτείται ανατροπής της αντίληψης πως είναι μονόδρομος η ασκούμενη πολιτική που αφήνει την ρύθμιση των πάντων στους νόμους της αγοράς.


Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ


Ερ. Οι φιλοδοξίες (τα οράματα) των νέων κρατών – μελών για τη βελτίωση των μηχανισμών προστασίας των καταναλωτών και διατήρηση ή βελτίωση του παρόντος επιπέδου προστασίας –σε ευρωπαϊκό επίπεδο- σχετικά με την ασφάλεια, τα νομικά και οικονομικά δικαιώματα, αποτελούν μία πρόκληση. Πως θεωρείτε πως μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση ξεκινώντας από το σήμερα;

Απ. Οι φιλοδοξίες του καταναλωτικού κινήματος πρέπει να στοχεύουν πέραν της διατήρησης του παρόντος επιπέδου ασφαλείας καθώς και των νομικών και οικονομικών δικαιωμάτων. Πρέπει να συνεχίσει να διεκδικεί την ανατροπή των πολιτικών που δεν ενδιαφέρονται ουσιαστικά για την αγοραστική δύναμη, την ασφάλεια ζωής κ.α. Πρώτη επιδίωξη με κοινή προσπάθεια όλων θα πρέπει να είναι η ανακοπή της άνισης εξέλιξης των τιμών στα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Πάντα σε συνάρτηση με το εισόδημα του καταναλωτή. Το οικονομικό χάσμα που έχει δημιουργηθεί σήμερα, είναι ικανό να οδηγήσει αργά ή γρήγορα σε «σεισμούς βίας» αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα γεφύρωσής του.


Ερ. Η πολιτική των καταναλωτών, μετά τη διεύρυνση προϋποθέτει μία προσπάθεια πιο διευρυμένη, σύνθετη και συστηματική. Η προσπάθεια εστιάζεται τόσο στη διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στους ευρωπαίους καταναλωτές όσο και στην κοινωνική πολιτική. Πως μπορεί να ξεπεραστεί θετικά, για τους καταναλωτές αυτό το πρόβλημα;

Απ. Η απάντηση περιέχεται στην ερώτησή σας. Απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια από τις Καταναλωτικές Ενώσεις, διευρυμένες συνεργασίες, δημιουργία Ευρωπαϊκών Καταναλωτικών κέντρων σε κάθε χώρα. Αυτές θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους στην αντιμετώπιση μείζονος σημασίας προβλημάτων, όπως το θέμα των διασυνοριακών διαφορών.

Ερ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της συστηματικής ενσωμάτωσης των προβλημάτων των καταναλωτών σε κάθε θεσμικό πλαίσιο της. Βάση αυτής της παραδοχής, βλέπετε να υπάρχουν κενά στην εφαρμογή αυτής της υποτιθέμενης διαμόρφωσης πολιτικής καταναλωτών στην Ε.Ε;

Απ. Κενά υφίστανται και πολλοί τομείς επίλυσης προβλημάτων των καταναλωτών. Παράλληλα όμως, χρειάζονται και κοινές συγκροτημένες προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Καταναλωτικό Κίνημα ικανές να διεκδικηθούν από κοινού στην εφαρμογή τους.


Ερ. Η πολιτική των καταναλωτών συνιστά μία υπεύθυνη αντιμετώπιση από τα μέλη της Ε.Ε. και τις εθνικές δημόσιες αρχές. Χρειάζεται μία «συλλογική προσπάθεια» όπως αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε όλους τους πολιτικούς τομείς, όπως είναι ο περιφερειακός, ο εθνικός και ο ευρωπαϊκός. Η πολιτική στον τομέα των καταναλωτών, σήμερα αντικατοπτρίζει αντικειμενικά, τις προσδοκίες των ευρωπαίων καταναλωτών; Μάλιστα με το επιπρόσθετο βάρος, της ευρωπαϊκής διεύρυνσης και της διαφορετικότητας με την παρουσία τόσων χωρών στους κόλπους της;

Απ. Από την εμπειρία μας παρατηρούμε μεγάλες ανισότητες στην εφαρμογή μιας πολιτικής, που «γέρνει» υπέρ των καταναλωτών τόσο σε Εθνικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο. Το ανησυχητικό είναι το γεγονός πως οι πλέον καθυστερημένες σε οικονομικό επίπεδο περιφέρειες, εμφανίζονται να παρουσιάζουν και το μεγαλύτερο έλλειμμα εφαρμογής των πολιτικών υπέρ των καταναλωτών.


Ερ. Η «στρατηγική σε θέματα πολιτικής για τους καταναλωτές 2002 – 2006», αναφέρει πως «η πολιτική των καταναλωτών της Ε.Ε. πρέπει να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν στην πολιτική που τους επηρεάζει». Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι η Ε.Ε. θα έπρεπε να εφαρμόσει αυτή την τακτική «εκδημοκρατικοποίησης» της πολιτικής καταναλωτών, με σκοπό την όσο το δυνατόν αποτελεσματική εκπροσώπηση των καταναλωτών;

Απ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μία σειρά συνδυαστικών κινήσεων, θεσμικών και οικονομικών. Πρώτον, να ικανοποιηθεί το αίτημα που αφορά στην συστηματικότερη ενσωμάτωση των προβλημάτων των καταναλωτών σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Δεύτερον, να αναβαθμιστεί ο ρόλος των καταναλωτικών ενώσεων τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο και ταυτόχρονα να δοθεί μία «γενναία» -θα την αποκαλούσα-, οικονομική υποστήριξη πρωτοβουλιών και προγραμμάτων των Καταναλωτικών Ενώσεων.


Ερ. Πιστεύετε ότι η Ε.Ε. πρέπει να κάνει μία μεγάλη προσπάθεια για να προστατεύσει καλύτερα τα συμφέροντα των καταναλωτών στην διευρυμένη Ευρώπη;

Απ. Από την εμπειρία των προηγούμενων διευρύνσεων και του χρόνου προσαρμογής που απαιτείται για τα νέα μέλη, είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν γενναία επιπρόσθετα μέτρα. Η τελευταία διεύρυνση καθιστά την Ένωση μεγαλύτερη κατά δέκα μέλη, που κατά κοινή ομολογία διαθέτει κοινωνίες οι οποίες για πολλά χρόνια λειτουργούσαν σε ένα διαφορετικό σύστημα. Είναι υπαρκτά τα προβλήματα αλλαγής νοοτροπιών και προσαρμογών.


Ερ. Τι μέσα θεωρείτε πιο αναγκαία και άμεσα για την προστασία των καταναλωτών μετά τη διεύρυνση;

Απ. Το σημαντικότερο και επιθυμητό θα ήταν να ικανοποιηθεί η πηγή εισοδήματος του Ευρωπαίου Καταναλωτή, δηλαδή να ικανοποιηθεί ο εργαζόμενος. Αυτό προϋποθέτει άλλες οικονομικές πολιτικές από τις ασκούμενες των τελευταίων χρόνων.


Ερ. Η καθιέρωση και σύναψη κάποιων περιοριστικών όρων για τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη «πολυπληθωριστικών» αγορών για την παρεμπόδιση μονοπωλίων συνιστά περιορισμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών;

Απ. Θεωρητικά και πρακτικά είναι το ζητούμενο και μάλιστα επιτακτικής προτεραιότητας για κοινωνίες όπως η Ελληνική. Η ελεύθερη αγορά στην Ελλάδα, στηρίζεται στον ανταγωνισμό με σκοπό να ικανοποιήσει τον καταναλωτή (πελάτη). Ωστόσο, η πραγματικότητα απέχει εκδιαμέτρου από την πράξη και όλο περισσότερο τείνει σε πολλούς τομείς να μετατραπεί σε ολιγοπολιακό καθεστώς με τις γνωστές παρενέργειες.


Ερ. Στις 20 Ιουλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα έγγραφο με τίτλο: «Η προστασία των καταναλωτών στην Ευρώπη». Στο προαναφερθέν έγγραφο γίνεται μνεία για την παραχώρηση στους καταναλωτές «μιας μεγαλύτερης διευκόλυνσης για σύγκριση τιμών». Το Δίκαιο της Πληροφορίας συνιστά έναν βασικό Δίκαιο για τους καταναλωτές. Ωστόσο, χωρίς αμφιβολία, η μεγαλύτερη επιφύλαξη για όλους τους ευρωπαίους πολίτες είναι η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών ιδιαίτερα μετά την μετάβαση στο ευρώ. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για τους καταναλωτές και οι ενώσεις καταναλωτών των 25 κρατών, μπορούν να συνεισφέρουν στην εξομάλυνση και εξάλειψη της αύξησης του πληθωρισμού;

Απ. Οι όροι τόσο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όσο της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής έχουν συνδεθεί με πολιτικές που δεν ενδιαφέρονται ουσιαστικά για την αγοραστική δύναμη, την ποιότητα ζωής κ.α. Αυτό το οποίο έχει επιτευχθεί τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι να θεωρούνται «Στόχοι και Μέσα Επίτευξης», ως έννοιες ταυτόσημες. Αυτό εξυπηρετούσε ορισμένα συμφέροντα όχι όμως αυτά των πολιτών της Ευρώπης, των εργαζομένων καταναλωτών. Η άνιση εξέλιξη των τιμών σε σχέση με το εισόδημα του καταναλωτή, έχει ήδη μεταβάλλει το οικονομικό χάσμα σε σεισμικό. Ελλοχεύει ο φόβος αργά ή γρήγορα να προκληθούν σεισμοί βίας αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα γεφύρωσής του. Η ικανοποίηση του καταναλωτή προϋποθέτει την ικανοποίηση στην πηγή του εισοδήματος.


Γ. Αγορά καταναλωτικών αγαθών

Ερ. Πως πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τους ευρωπαίους καταναλωτές η διεύρυνση της Ένωσης και η αύξηση του πληθυσμού σε εκατό εκατομμύρια «συν-καταναλωτών»;

Απ. Εξαρτάται από τις κοινές οικονομικές και όχι μόνο πολιτικές που θα ασκηθούν. «Οι νέες αγορές» που εντάσσονται στην Ε.Ε αν αποτραπεί το ενδεχόμενο να μεταβληθούν σε «εύκολα θύματα» των πολυεθνικών και γενικότερα του διεθνούς κεφαλαίου, έχουν να προσφέρουν και να κερδίσουν πολλά από τη νέα διευρυμένη Ένωση.


Ερ. Πιστεύετε ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την είσοδο των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, θα έχει ως αποτέλεσμα την προσφορά μιας μεγαλύτερης γκάμας προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση των τιμών ορισμένων προϊόντων που παράγονται στις χώρες αυτές;

Απ. Οπωσδήποτε θα υπάρξει προσφορά προϊόντων ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα. Προϊόντα που θα επηρεάσουν τις τιμές στα υπόλοιπα Κράτη της Ένωσης. Αναφορικά με την διαμόρφωση των τιμών, αυτή θα εξαρτηθεί από την οικονομική πολιτική που θα εφαρμόσουν αυτές οι χώρες στο νέο τοπίο.


Ερ. Θεωρείτε ότι η διεύρυνση θα έχει ως αποτέλεσμα την προσφορά πιο ανταγωνιστικών προϊόντων και για το λόγο αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών; Ή αντίθετα, θεωρείτε ότι η διεύρυνση θα αποτελέσει την αιτία για αύξηση των τιμών των προϊόντων;

Απ. Η διαμόρφωση των τιμών δυστυχώς δεν γίνεται σε ένα καθαρά ανταγωνιστικό τοπίο, ελεύθερης αγοράς. Εκεί όπου θεωρητικά ο ανταγωνισμός λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή. Ο ρόλος του κράτους (κοινωνία) πρέπει να επανεξετασθεί, αν όχι να αναζητηθεί μέσα από τρόπους προάσπισης των καταναλωτών.


Ερ. Υπάρχει μεταξύ των καταναλωτών της χώρας σας κάποια προκατάληψη σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων που παράγονται στα δέκα νέα μέλη – κράτη;

Απ. Είναι φυσικό να υπάρχει. Ωστόσο, δεν θα έλεγα προκατάληψη. Θα την δικαιολογούσα ως αντίληψη που επικρατεί πως τα παραγόμενα προϊόντα των νέων χωρών, είναι χαμηλής ποιότητας. Η γειτνίαση της χώρας μας με το Ανατολικό Μπλοκ, διαμόρφωσε μια πιο αντικειμενική θα έλεγα άποψη της πραγματικότητας.


Ερ. Πιστεύετε ότι ορισμένε νεοενταχθείσες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η είναι Τσέχικη Δημοκρατία και η Ουγγαρία, θα αποτελέσουν τουριστικούς προορισμούς αυξημένου τιμολογίου; Θεωρείτε ότι οι τιμές στις χώρες αυτές θα πρέπει να ισοσταθμιστούν με τις τιμές στις παλαιότερες 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί;

Απ. Ήδη, στην μεταβατική περίοδο για την είσοδο των χωρών αυτών στην Ε.Ε., διαπιστώσαμε μια θεαματική αύξηση στις τιμές τουριστικών υπηρεσιών. Για αρκετό ακόμη διάστημα θα είναι ελκυστικές για τους «παλαιούς» Ευρωπαίους, όσο τουλάχιστον δεν συγκλίνουν οι αμοιβές των εργαζομένων.


Ερ. Αναφορικά με τις πιθανές επενδύσεις στις οικονομικές αγορές της Κεντρικής ή της Ανατολικής Ευρώπης, θεωρείτε ότι υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο διαφάνειας ώστε αυτές οι επενδύσεις να είναι ασφαλείς για τον καταναλωτή – επενδυτή;

Απ. Τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο και το τραπεζικό σύστημα των χωρών αυτών μέχρι σήμερα, διαμόρφωναν ένα επισφαλές πεδίο για επενδύσεις, θα το χαρακτήριχα ως πεδίο «μεγάλου ρίσκου». Χρειάζεται χρόνος προσαρμογής ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις για ασφαλείς επενδύσεις.


Ερ. Θεωρείτε ότι Έλληνες, Ισπανοί και Ιταλοί καταναλωτές, έχουν ελκυστικά κίνητρα για να προβούν σε ενεδύσεις, στις νέες οικονομικές αγορές;

Απ. Σε ορισμένους τομείς, μπορούν. Ειδικότερα σας αναφέρω τον τομέα της εστίασης με την Μεσογειακή Διατροφή και του τουρισμού. Εξάλλου είναι στη φύση των λαών της Μεσογείου η ανάληψη ρίσκου στις δραστηριότητες που ασκούν.


Ερ. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικότερα μειωνεκτήματα και απειλές που μπορεί να έχει η διεύρυνση για τον Έλληνα, Ισπανό και Ιταλό καταναλωτή;

Απ. Οι μεσογειακές χώρες θα δεχθούν «απειληθούν» στον αγροτικό τομέα, με πιθανές επιπτώσεις σε τιμές παραδοσιακών προϊόντων. Η είσοδος επιπλέον εργατικού δυναμικού από τις νέες χώρες θα οξύνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της ανεργίας με επιδείνωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Τέλος η ποιότητα των νέων προϊόντων παραγωγής των νέων χωρών θα δημιουργήσει προβλήματα ασφάλειας για τους καταναλωτές.

Ερ. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η διεύρυνηση για τον Έλληνα, Ισπανό και Ιταλό καταναλωτή;

Απ. Θεωρητικά η δυνατότητα επενδύσεων σε μια διευρυμένη ενιαία αγορά, διεκδίκησης μεριδίου αυτής της αγοράς, θα δημιουργήσει μια ύφεση στο πρώτο πρόβλημα που απασχολεί. Αυτό δεν είναι άλλο από την άνιση εξέλιξη των τιμών καταναλωτή.

Δ. Οικονομικοί πόροι, πολιτική, ασφάλεια και εργασία

Ερ. Μετά την ενσωμάτωση των δέκα νέων κρατών – μελών, θα υπάρξει μία μεγαλύτερη κίνηση για επενδύσεις στην συγκρότηση και τη δημιουργία καλύτερων εργατικών συνθηκών στις χώρες αυτές; Τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η κίνηση στην εργασία ή ανεργία στη χώρα σας, που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την οικονομική βοήθεια της Ε.Ε.;

Απ. Η προβλεπόμενη μείωση της οικονομικής ενίσχυσης της Ε.Ε. προς την χώρα μου, οπωσδήποτε δεν βοηθά στην προσπάθεια μείωσης της ήδη υψηλής ανεργίας. Τομείς όπως η γεωργία θα περάσουν δύσκολες μέρες και λόγω αλλαγής της αγροτικής πολιτικής από ποσοτική σε ποιοτική. Ταυτόχρονα και το αναμενόμενο κύμα εισόδου εργατικού δυναμικού από τις νέες χώρες θα επιβαρύνουν το ήδη μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας.


Ερ. Μετά την Ευρωπαϊκή Διεύρυνση, πιστεύετε ότι υπάρχουν πιθανότητες για ένα μαζικό κύμα μετανάστευσης;

Απ. Σε ορισμένους τομείς, ο κίνδυνος αυτός είναι ορατός. Θα επιβαρύνει όχι μόνον το ήδη οξύ πρόβλημα της ανεργίας αλλά ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε αύξηση της πορνείας και άλλων απαγορευμένων υπηρεσιών.


Ερ. Τα νέα κύματα μετανάστευσης που δημιουργήθηκαν μετά τη διεύρυνση θα δημιουργήσουν προκαταλήψεις ή θα είναι ευεργετικά για τους έλληνες, ιταλούς και ισπανούς;

Απ. Η περαιτέρω είσοδος εργατικού δυναμικού, την παρούσα χρονική περίοδο, θα δημιουργήσει οπωσδήποτε και προκαταλήψεις και φαινόμενα εθνικιστικά. Δεν αποκελίονται οι τάσεις ρατσισμού και οπωσδήποτε η ενίσχυση κλίματος ανασφάλειας. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια και επεξεργασίες πολιτικών κατά τομείς, ώστε η οποιαδήποτε είσοδος εργατών να αποβεί προς όφελος της εθνικής οικονομίας.


Ερ. Μετά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των νέων χωρών που είναι κατά τεκμήριο φτωχότερες από την Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία, θα υπάρξει δραστική μείωση στην οικονομική βοήθεια που λαμβάνουν οι φτωχότερες από την Ελλάδα, περιοχές. Θα επηρεάσει αυτό σε μεγάλο βαθμό την ελληνική οικονομία;

Απ. Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα είναι μεγάλες και οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Κοινή Οικονομική Πολιτική δεν περνά τις καλύτερες ημέρες της. Η ανεπαρκής αύξηση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. θα δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια σύγκλησης των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα.


Ερ. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει οικονομική βοήθεια στις νεοενταχθείσες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείηση που είχε η Ελλάδα όταν υπέγραφε την είσοδός της, στην ΕΟΚ;

Απ. Οπωσδήποτε ναι. Παρόλο που ο χρόνος προσαρμογής αυτών των χωρών πριν την είσοδο τους ήταν πολύ μικρότερος. Είναι αυτονόητο ότι αυτό απαιτεί μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια, για την όσο δυνατόν ταχύτερη σύγκληση με τις υπόλοιπες χώρες.


Ερ. Οι διαπραγματεύσεις με τις δέκα νέες χώρες μέλη – κράτη διήρκεσαν περίπου δύο χρόνια ενώ π.χ. με την Ισπανία, οι διαπραγματεύσεις για την είσοδό της στην ΕΟΚ, διήρκησαν σχεδόν δέκα έτη. Θεωρείτε όρι οι νεώτερες αυτές διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν με την απαιτούμενη προεργασία ώστε να μην υπάρξουν εκπλήξεις;

Απ. Λόγοι πολιτικοί επέβαλλαν την ταχεία είσοδο των χωρών αυτών στην Ε.Ε. Ασχέτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, επιβάλεται να ληφθούν γενναία μέτρα ενίσχυσης των οικονομιών των νέων χωρών, με στόχο την αποφυγή δημιουργίας μιας Ε.Ε. δύο ή τριών ταχυτήτων.


Ερ. Θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε οι δέκα νέες χώρες να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Απ. Όπως προανέφερα λόγοι πολιτικοί καθορίσανε αυτή την επίσπευση και όχι καθαρά οικονομικοί. Η συνεχής διεύρυνση της Ε.Ε. ως ενιαίας οικονομικής αγοράς, χωρίς επίσπευση της πολιτικής ενοποίησης, μακροχρόνια θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα συνοχής και πιθανόν ενίσχυσης των ήδη υπαρκτών αντιλήψεων που αντιτίθενται στην Ε.Ε.


Ερ. Σε πολιτικό επίπεδο, τι γνώμη έχετε για την πολυπολιτισμική και γεμάτη αντιθέσεις Ευρώπη, που προήλθε μετά την ενσωμάτωση των δέκα νέων κρατών – μελών; Θεωρείτε ότι θα υπάρξουν προβλήματα την ώρα που θα πρέπει να συναφθούν κοινές συμφωνίες μεταξύ των 25 πλέον κρατών – μελών;

Απ. Νομίζω ότι κάποτε πρέπει να αποσαφηνιστεί οραματιζότανε την Ε.Ε. οι Μονέ και Σουμάν και τι Ε.Ε. δημιουργείται. Η μονόπλευρη επιδίωξη διεύρυνσης και μεγένθυσης της ενιαίας οικονομικής αγοράς χωρίς παράλληλα την ενίσχυση της κοινής πολιτικής ένωσης, δεν εδραιώνουν την ευρωπαϊκή συνείδηση στους πολίτες της Ένωσης. Οι τομείς αφορόύν στην εξωτερική πολιτική, κοινό αμυντικό στρατό, καθορισμό των συνόρων και κοινής πολιτιστικής πολιτικής. Χωρίς την ύπαρξη κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης, -δηλαδή χωρίς το υποκείμενο- δεν μπορεί να σχεδιαστεί καμιά πολιτική με μέλλον.


Ερ. Σας ανησυχεί η διαφθορά που υπάρχει σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο στις χώρες της Νέας Ευρώπης; Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της διαφθοράς που υπάρχει σε κυβερνητικό επίπεδο στις νέες χώρες;

Απ. Υπάρχουν μία σειρά από παράγοντες που πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπηδημιούργησαν καθεστώς ομηρίας της πολιτικής από την οικονομία. Αυτοί θεωρώ πως είναι η απαξίωση της πολιτικής στην συνείδηση των πολιτών (μεγάλο ποσοστό απόχής στις εκλογές) η υποχώρηση του πνευματικού ανθρώπου έναντι του τεχνολογικού, η κατεύθυνση της παιδείας μόνο στο τμήμα της εκπαίδευσης και ειδίκευσης, ο τρόπος μετάδοσης της είδησης και η γιγάντωση των ολιγοπωλίων και μονοπωλίων. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους οικονομικούς παράγοντες και οι πολιτικοί διεκπεραιώνουν. Το αντίθετο επιβάλει η δημοκρατία. Συνέπεια αυτών είναι η αύξηση της διαπλοκής και διαφθοράς κατά συνέπεια ή απαξίωση της πολιτικής. Με λίγα λόγια Ελλειμματική Δημοκρατία.


Ερ. Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταστεί ισχυρότερη σχετικά με τον υπόλοιπο κόσμο μετά τη διεύρυνση; Γιατί;

Απ. Πληθυσμιακά και οικονομικά καθιστάτε μια μεγάλη δύναμη. Πολιτικά όμως υστερεί και χρειάζεται μεγαλύτερη πολιτική ενοποίηση σε τρόπο ώστε να μπορεί να παίξει Παγκόσμια το ρόλο που της ανήκει.


 

 

 

 

θΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ
Δικαίωμα στο Αυτονόητο Δικαίωμα στο "Περιττό"  
Δεν τρώμε πια σαν άνθρωποι Oμιλία του Προέδρου του ΙΝΚΑ Μακεδονίας στην ημερίδα Σοφία στην Διατροφή
Περιβάλλον και ποιοτική γεωργία Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Θωμά Αλιφακιώτη.

Ασκηση και διατροφη στη παιδικη παχυσαρκια
Παπαδοπούλου Κ. Σουζάνα, PhD
Διατροφολόγος-Διαιτολόγος, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής


Απαντήσεις του προέδρου του ΙΝΚΑ Μακεδονίας, Κωνσταντίνου Δρούτσα, για τη διεθνή έκδοση του προγράμματος : Η Ευρώπη διευρύνεται

     
       

 


 
 


Copyright © DESIGNER: Kostas Iliadis